Migrasjon Rogaland skal:
• Dokumentere Rogalands migrasjonshistorie
• Gjøre Rogalands migrasjonshistorie tilgjengelig
• Sette opp forslag til arrangementer og turer
• Knytte sammen lag og organisasjoner

Velkommen til Migrasjon Rogaland

Migrasjon Rogaland er en organisasjon som skal arbeide for å kartlegge, registrere og digitalisere Rogalands migrasjonshistorie, samt å lage et migrasjonsprogram frem mot utvandrerjubileet i 2025.

I 2025 er det 200 år siden den organiserte norske masseutvandringen til USA startet, fra nettopp Stavanger og Rogaland.  Migrasjon Rogaland har som mål å dokumentere, beskrive og formidle den store utvandringen til Amerika og i tillegg migrasjonsmønstrene i Rogaland fra 1600-tallet og frem til i dag, både når det gjelder utvandring, innvandring og interne flyttinger.

Migrasjon Rogaland er et samarbeid mellom flere organisasjoner og lag med felles interesse for migrasjon. Prosjeketet har kommunal støtte, samt støtte fra SR-Bank og Inge Steenslands stiftelse. Et liknende registreringsarbeid innen migrasjonsfeltet er aldri tidligere blitt gjort i Norge og er et pilotprosjekt med overføringsverdi for andre fylker. 
                     

                                                                                                 

Print
Powered by:www.i-tools.no